Registreren als tussenpersoon

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als Tussenpersoon wil optreden in België is verplicht zich te registreren bij de KBVB. Deze registratie is geldig voor onbepaalde tijd.

Gedurende deze registratie dient de Tussenpersoon het Reglement Tussenpersonen na te leven.

Overeenkomstig het geldende Reglement Tussenpersonen dienen ter registratie als natuurlijke persoon volgende documenten worden neergelegd:

  • Verklaring van Tussenpersoon “Annexe 1” (klik hier)
  • Uittreksel uit het strafregister of Bewijs van Goed Gedrag en Zeden (zowel model 1 als Model 2 indien met minderjarigen wordt gewerkt) of een gelijkaardig document indien de betrokken persoon niet in België is gedomicilieerd.
  • Kopie van identiteitskaart of paspoort
  • Het bewijs van het onderschrijven van een verzekeringspolis dewelke de beroepsaansprakelijkheid van de Tussenpersoon dekt

Opdat de rechtspersoon zich kan laten registreren als Tussenpersoon dient hij de volgende documenten, in een door de KBVB erkende Taal, voor te leggen aan de KBVB:

  • Verklaring van Tussenpersoon “Annexe 2” (klik hier)
  • Bewijs van inschrijving rechtspersoon in land van ligging maatschappelijke zetel.
  • Het bewijs van het onderschrijven van een verzekeringspolis dewelke de beroepsaansprakelijkheid van de Tussenpersoon dekt

Al deze documenten kunnen per mail verstuurd worden naar intermediaries@footbel.com en dienen vertaald te zijn naar het NL, FR of ENG).

Nadat u van ons bevestiging zal gekregen hebben dat alle documenten voldoen, zal u een uitnodiging tot betaling krijgen voor de jaarlijkse administratieve bijdrage van 500 EUR.